MENU GŁÓWNE

Aktualności

ASF

Od czasu pojawienia się i stwierdzenia pierwszego przypadku ASF u dzika w 2014 roku i potencjalnego zagrożenia występowania tego wirusa w naszych łowiskach, rozpoczęto intensywny – redukcyjny odstrzał dzików. W dniu dzisiejszym dzierżawione przez nas obwody znajdują się w strefie czerwonej (objęta ograniczeniami), żółtej (ochronna).

Link do mapy.

Koledzy myśliwi, do czasu uregulowania spraw ze zbytem dzików na zewnątrz, pozyskujemy tylko dziki z przeznaczeniem na użytek własny. Na terenie obwodu 168 pozyskujemy dziki w ramach realizacji rocznego planu łowieckiego, a na terenie obwodów 166 i 167 w ramach odstrzałów sanitarnych.

  • W związku z odstrzałem sanitarnym wszyscy Koledzy polujący na dziki, proszeni są o zgłoszenie się do Kolegi Łowczego i odebranie stosownych dokumentów.
  • - Wszystkie pozyskane dziki w drodze odstrzału sanitarnego mogą być przeznaczone jedynie na użytek własny po cenie ustalonej przez Zarząd Koła stosowną uchwałą.
  • Po odstrzale, dzika należy dostarczyć do punktu przechowywania u Kolegi Wiesława Kamińskiego w Lisinach i po wypełnieniu dokumentów pozostawić do czasu zbadania prób na obecność ASF.
  • - Badanie na ASF nie zwalnia z obowiązku badania na obecność włośnia.
  • - Zasady patroszenia, transportu i postępowania z tuszą były omawiane na spotkaniu w „Domku Myśliwskim” . Koledzy którzy nie mogli wziąć udziału, mogą taką informację uzyskać u Łowczych.

Więcej materiałów dotyczących ASF na stronie PZŁ Olsztyn po kliknięciu tutaj.

Ksika ewid

Wypisy na polowanie indywidualne.

 

Jesteśmy w okresie najintensywniejszych polowań na większość gatunków zwierząt łownych. Wielu Kolegów poluje aktywnie na jelenie, dziki, sarny oraz pozostałe gatunki. Aby polować zgodnie z regułami należy przestrzegać przepisów i  zasad zapisanych w Ustawie Prawo Łowieckie oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad wykonywania polowania i znakowania tusz.

 

Dla przypomnienia kilka zasad:

 

Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 h przed rozpoczęciem polowania. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni albo osoby upoważnione przez dzierżawcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Myśliwi wpisujący kolegów potwierdzają ten fakt swoim podpisem.

  • Każde polowanie nocne bez wpisu o jego zakończeniu uważa się za zakończone do godziny 9 rano dnia następnego.
  • Każde rozpoczęte polowanie przez myśliwego który "zjeżdża" z łowiska, powinno być niezwłocznie odnotowane w zeszycie jako zakończone. Ponowny wyjazd (np. poranny) jest rozpoczęciem nowego polowania.
  • - W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie bez zgody myśliwego wykonującego polowanie, polować inny myśliwy.
  • - Po zakończeniu polowania należy niezwłocznie odnotować w książce ewidencji ilość wszystkich oddanych strzałów oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny, także w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego. Nie dokonanie wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego zagrożone jest karą grzywny.

 - Sytuacje w których myśliwy wypisuje inne godziny pobytu niż stan faktyczny lub wypisuje innego myśliwego bez jego wiedzy i zgody, mogą zostać uznane za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Może to nieść za sobą konsekwencje prawne. Nie wskazane jest również zapisywanie się na zasadzie "może pojadę" Wypis powinien być przemyślany, a częsta absencja może być upomniana przez łowczych lub zarząd. Całkowicie niedopuszczalne jest tak zwane "blokowanie łowiska"

 

Polowanie indywidualne i zbiorowe wykonywane przez nas w naszych obwodach i łowiskach powinno nieść ze sobą przyjemność ze spotkań i obcowania z przyrodą. Powinniśmy zapobiegać wspólnie powstawaniu szkód łowieckich oraz tworzyć pozytywną, przyjazną i koleżeńską atmosferę. Nie może być areną do osobistych rozgrywek, uprzedzeń I niechęci. Wszelkie tego typu zachowania są naganne i powinny być eliminowane.

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do zajrzenia w najnowszy "Regulamin Polowań" celem przypomnienia zawartych w nim uregulowań.

 

Darz Bór

symbol mapy 

Mapy łowisk

 

W związku z prośbą kolegów o zamieszczenie na stronie internetowej Koła map z podziałem na łowiska, chcielibyśmy poinformować że prośba została spełniona. Na górnej listwie ukazała się pozycja MAPY ŁOWISK. Po otwarciu mapy można powiększać, oraz wydrukować lub zapisać na swój dysk.

 

Składka członkowska PZŁ

2017

 

- składka normalna 320zł + ubezpieczenie 37zł – razem  357zł normalna

- składka ulgowa 160zł + ubezpieczenie 37zł – razem  197zł ulgowa

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje zgodnie par.108 pkt. 10 młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli  70 rok życia.

Stan środków na koncie członka, można sprawdzić osobiście lub telefonicznie u skarbnika.

Jednocześnie przypominam numer rachunku do wpłat na konto Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach.

BS Mikołajki   05 9350 0001 0000 0101 2061 0001

 
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA TUSZE ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY
 
 
1.Z dniem 31.05.2013r przekazywanie tusz na użytek własny jest dokonywane na podstawie protokołu wydania tuszy a jej wartość rejestrowana jest na    kasie fiskalnej.
 
 
2.Wartość przekazanej tuszy wykazaną na paragonie fiskalnym, myśliwy obowiązany jest wpłacić na konto koła prowadzonego w
 
   Banku Spółdzielczym w Mikołajkach nr 05935000010000010120610001
 
 
3.Termin zapłaty za tusze ustala się na 14 dni ( czternaście ) od daty pobrania tuszy.
 
 
4.Na każdym dowodzie wpłaty za tusze należy wpisać ( tytuł wpłaty ) numer paragonu fiskalnego.
                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                      Mirosław Wróblewski