MENU GŁÓWNE

Aktualności

 

Trofea medalowe

W związku z prośbą Kolegów na poprzednim WZ o prezentację medalowych trofeów pozyskanych przez członków koła, informuję iż w galerii zdjęć dodano pozycję  Medalowe trofea z obwodów KŁ "Śniardwy" w Mikołajkach w której zamieszczane będą zdjęcia za zgodą ich autorów.

W związku z nowa ustawą Prawo Łowieckie, w okolicach miejscowości Jora Wielka na działkach geodezyjnych o numerach 254, 259, 260, 262/1, 268, 258, 259/2, 257, 181 na wniosek Pana Piotra Niemczyckiego i Pani Katarzyny Jareckiej-Niemczyckiej, nastąpiło wyłączenie gruntów z wykonywania polowania. W związku z tym z dniem 20 kwietnia 2018 roku wprowadza się całkowity zakaz polowania na wymienionych działkach. Na chwilę obecną wszystkich zainteresowanych odsyłamy do www.geoportal.gov.pl lub proszę kliknąć na Link. Więcej dokładniejszych informacji później.

Ksika ewid

Wypisy na polowanie indywidualne.

 Aby polować zgodnie z regułami należy przestrzegać przepisów i  zasad zapisanych w Ustawie Prawo Łowieckie oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad wykonywania polowania i znakowania tusz.

 

Dla przypomnienia kilka zasad:

 

Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 h przed rozpoczęciem polowania. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni albo osoby upoważnione przez dzierżawcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Myśliwi wpisujący kolegów potwierdzają ten fakt swoim podpisem.

  • Każde polowanie nocne bez wpisu o jego zakończeniu uważa się za zakończone do godziny 9 rano dnia następnego.
  • Każde rozpoczęte polowanie przez myśliwego który "zjeżdża" z łowiska, powinno być niezwłocznie odnotowane w zeszycie jako zakończone. Ponowny wyjazd (np. poranny) jest rozpoczęciem nowego polowania.
  • - W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie bez zgody myśliwego wykonującego polowanie, polować inny myśliwy.
  • - Po zakończeniu polowania należy niezwłocznie odnotować w książce ewidencji ilość wszystkich oddanych strzałów oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny, także w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego. Nie dokonanie wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego zagrożone jest karą grzywny.

 - Sytuacje w których myśliwy wypisuje inne godziny pobytu niż stan faktyczny lub wypisuje innego myśliwego bez jego wiedzy i zgody, mogą zostać uznane za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Może to nieść za sobą konsekwencje prawne. Nie wskazane jest również zapisywanie się na zasadzie "może pojadę" Wypis powinien być przemyślany, a częsta absencja może być upomniana przez łowczych lub zarząd. Całkowicie niedopuszczalne jest tak zwane "blokowanie łowiska"

 

Polowanie indywidualne i zbiorowe wykonywane przez nas w naszych obwodach i łowiskach powinno nieść ze sobą przyjemność ze spotkań i obcowania z przyrodą. Powinniśmy zapobiegać wspólnie powstawaniu szkód łowieckich oraz tworzyć pozytywną, przyjazną i koleżeńską atmosferę. Nie może być areną do osobistych rozgrywek, uprzedzeń I niechęci. Wszelkie tego typu zachowania są naganne i powinny być eliminowane.

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do zajrzenia w najnowszy "Regulamin Polowań" celem przypomnienia zawartych w nim uregulowań.

 

Darz Bór

 

Składka członkowska PZŁ

2017

 

- składka normalna 320zł + ubezpieczenie 37zł – razem  357zł normalna

- składka ulgowa 160zł + ubezpieczenie 37zł – razem  197zł ulgowa

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje zgodnie par.108 pkt. 10 młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli  70 rok życia.

Stan środków na koncie członka, można sprawdzić osobiście lub telefonicznie u skarbnika.

Jednocześnie przypominam numer rachunku do wpłat na konto Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach.

BS Mikołajki   05 9350 0001 0000 0101 2061 0001

 
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA TUSZE ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY
 
 
1.Z dniem 31.05.2013r przekazywanie tusz na użytek własny jest dokonywane na podstawie protokołu wydania tuszy a jej wartość rejestrowana jest na    kasie fiskalnej.
 
 
2.Wartość przekazanej tuszy wykazaną na paragonie fiskalnym, myśliwy obowiązany jest wpłacić na konto koła prowadzonego w
 
   Banku Spółdzielczym w Mikołajkach nr 05935000010000010120610001
 
 
3.Termin zapłaty za tusze ustala się na 14 dni ( czternaście ) od daty pobrania tuszy.
 
 
4.Na każdym dowodzie wpłaty za tusze należy wpisać ( tytuł wpłaty ) numer paragonu fiskalnego.
                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                      Mirosław Wróblewski